Zniknij
About the project

Seria eksperymentów artystyczno – ekologiczno - egzystencjalnych nad brzegami Wisły o tytule „Zniknij nad Wisłą”.

A series of art-ecology-existential experiments carried out on the banks of the Vistula River, titled “Disappear by the Vistula”.

Wychodzimy od prostej konstatacji: im więcej cywilizacji – tym mniej przyrody. Jeżeli wypromujemy dziką rzekę przestaje ona być dzika. Zachowanie delikatnej równowagi pomiędzy kulturą a naturą, sztuką i środowiskiem, artystami i społeczeństwem jest możliwe jedynie, jeżeli zerwiemy ze sztampą artystycznego PR-u w przestrzeni publicznej. Dlatego poddajemy w wątpliwość sens spektakularnych strategii produkowania przestrzeni miejskiej. Zamiast epatować publiczność sztuką poruszamy się na granicach widzialności, przemierzamy niejednoznaczne krawędzie pola widzenia. Stawiamy na subtelną grę pomiędzy artystą a przestrzenią, w której pracuje.

Our starting point is a simple observation: more civilisation means less nature. If we promote a wild river it ceases to be wild. Maintaining a fine balance between culture and nature, art and environment, artists and society is possible only if we break off with artistic public-relations clichés in public space. This is why we challenge the logic behind spectacular urban-space production strategies. Instead of dazzling the public with art, we walk on the borders of visibility, travelling across the ambiguous margins of vision. We focus on the subtle play between the artist and the space in which he works.

Wraz z grupą artystów proponujemy serię eksperymentów z procesami znikania, kamuflażu, niewidzialności. Delikatnych manipulacji biegiem rzeki, pirackich rejsów, wizyt w wyrajach, aranżacji niepokojących planów filmowych, chowania się wśród dzikiej przyrody. Podejmujemy próby takiego wpisania się w przyrodniczy czy cywilizacyjny kontekst, żeby różnica pomiędzy jednostkowym bytem i jego społecznym czy ekologicznym otoczeniem przestała być oczywista. Fascynują nas, podobnie jak wieki temu malarzy niderlandzkich czy włoskich, kwestie mimesis, czyli reprezentacji i odzwierciedlenia natury przez kulturę. Upodabniania obrazu do tego, co ma przedstawiać. Jednak w naszym przypadku ten odwieczny problem jest przefiltrowany przez flirt z dokonaniami sztuki publicznej oraz land artu. Zamiast więc problemu związków przedstawienia z tym, co przedstawiane, na warsztat bierzemy dynamiczną wiązkę relacji łączących artystę i jego środowisko. Ich wewnętrzna dynamika wyrzuca nas poza to, co łatwo zauważalne, podlegające jednoznacznym klasyfikacjom czy ocenom. Wraz z biegiem Wisły wypływamy na zasnute mgłą oceany nieoczywistego.

 

Tekst: Kuba Szreder


Together with a group of artists we offer a series of experiments on the process of disappearing, camouflage, invisibility. Slight river bank manipulations, pirate cruises, iriy visits, arranging disturbing film sets, hiding in the wild. We attempt to become part in the nature or civilisation context in order to make the difference between the individual being and his/her social or ecological surroundings unobvious. As the Dutch and Italian painters centuries ago, we too are fascinated by the issues of mimesis, that is of the representation and mirroring of nature by culture. The assimilation of the picture to what it is supposed to depict. Yet in our case this eternal problem is filtered through flirtations with the achievements of public and land art. Thus, instead of having issues with links between depicting and that what is depicted, we work on the dynamic beam of relations linking the artist with his environment. Their inner dynamics push us beyond what is easily noticed, easily classified or judged. Together with the Vistula’s stream we sail out to the fog-enveloped unobvious.

Text: Kuba Szreder